Steffi Lund i 'tom. ...' 2012

Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson